Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

16 projektów za ponad 17 milionów

02-03-2018

Powiat Lubański realizuje w tym roku 16 projektów unijnych, których wartość przekracza 17,4 mln zł. Tylko w 2018 roku wydatkowanych zostanie ponad 12,4 mln zł, które przeznaczone zostaną między innymi na  przebudowę drogi z Siekierczyna do Nowej Karczmy, modernizację siedemnastu sal edukacyjnych czy doposażenie straży pożarnej. Przyjrzyjmy się tym największym

Ponad 2,4 mln zł przeznaczone zostanie za realizację projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z niemieckim miastem Löbau. Za pozyskane środki, zakupione zostaną dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna. Sprzęt przekazany i wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Odbędą się wspólne ćwiczenia strażackie oraz  kurs języka niemieckiego. W ramach zaplanowanych działań,  stworzono projekt systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu.. Na ten cel przeznaczono 51 tys. zł.

Dbając o sprawy dotyczące ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych przygotowano dokumentację systemu monitorującego cieki wodne na terenie powiatu lubańskiego, dzięki któremu w przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Powiat Lubański, jako jeden z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, bierze udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Projekt polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Powstaje również nowa platforma geodezyjna. Celem nowego projektu lubańskiego starostwa jest budowa internetowego portalu, pozwalającego klientom lubańskiego starostwa, na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa klientów urzędu a korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji będzie o wiele prostsze. Wartość projektu w skali województwa wynosi ponad 51,5 mln zł, w tym na powiat lubański przypada 2,4 mln zł. Projekt realizowany będzie w tym roku.

Droga z Siekierczyna do Nowej Karczmy

W tym momencie na terenie powiatu, wyremontowano już ponad 85% powiatowych dróg. Dzięki unijnym środkom możliwa jest kontynuacja modernizacji ponad 3 kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł pokryje dotacja.  Będzie to drugi etap prac na przedmiotowym odcinku. Pierwszy objął przebudowę drogi na odcinku 2,3 km wraz budową 2,3 km chodnika oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej oraz odwodnieniem drogi i przebudową wjazdów do posesji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doposażenie szkolnictwa zawodowego

Ponad 3,7 mln zł powiat lubański pozyskał od samorządu województwa dolnośląskiego na doposażenie szkolnictwa zawodowego. W ramach pozyskanych funduszy w nowy sprzęt dydaktyczny wyposażonych zostanie 17 pracowni edukacyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko  na zakup wyposażenia, ale także na modernizację  pracowni.

Projektem objęte zostały trzy szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest powiat. Zakończenie realizacji projektu pn. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” zaplanowana została na ten rok. 

W ZSP. Adama Mickiewicza w Lubaniu zakres wsparcia obejmuje dwie pracowanie - ekonomiczną z rachunkowością oraz informatyczną. 10 nowych pracowni zyska ZSP w Lubaniu, mieszczący się przy ulicy Leśnej 8. Wyposażone w nowy sprzęt zostaną pracownie:

  1. instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w zawodzie technik elektronik,
  2. obróbki ręcznej w zawodzie technik elektryk i elektryk,
  3. instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk i elektryk,
  4. maszyn i urządzeń w zawodzie technik elektryk i elektryk,
  5. elektrotechniki i elektroniki w zawodzie technik elektryk, technik elektronik i elektryk,
  6. komunikacji w języku obcym w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektryk,
  7. rysunku technicznego w zawodzie technik mechanik,
  8. warsztatów szkolnych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  9. pojazdów samochodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  10. przepisów ruchu drogowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zmodernizowanych zostanie również pięć pracowni w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Pracownie logistyczna, spedycyjna,  obsługi reklamy, wyposażone zostaną w nowy sprzęt. Wyremontowane zostaną podłogi, ściany wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

W pracowni hotelarskiej wymienione zostaną sprzęt i wyposażenie. Modernizacja obejmie  wymianę instalacji wody cieplnej i zimnej, kanalizacje sanitarną, wentylację, instalację elektryczną, remont podłogi, ścian, zabezpieczenie ścian i podłogi w węźle higieniczno-sanitarnym, montaż urządzeń sanitarnych, lady recepcyjnej oraz bagażnika hotelowego.

Pracownia gastronomiczna obsługi konsumenta i planowania żywienia zyska nowy sprzęt i wyposażenie. Modernizacja obejmie wyminę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO, wentylacyjnej, grawitacyjnej oraz  wentylatorów wyciągowych do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza. Odnowione zostaną również ściany i sufity.

Środki z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018, wykluczając wkład własny powiatu na realizację projektów to kwota przekraczająca 10 mln zł.

Niezbędnik