Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Działania społeczne w powiecie

03-04-2019

Podczas sesji rady powiatu lubańskiego, Katarzyna Wójcik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w roku 2018 podległej jednostki. Poruszono również temat ośrodków interwencji kryzysowej oraz dla matek z małoletnimi dziećmi i  kobiet w ciąży jak i  Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórka społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla  nich może być osiągnięta przez współpracę osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami – takie wprowadzenie to najważniejsze priorytety realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, które zostały nałożone na jednostkę z chwilą ustalenia zadań tejże placówki.

Jednostka realizuje zadania w obszarze polityki społecznej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania dotyczące repatriantów i cudzoziemców.

W roku 2018 pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 66 rodzin zastępczych, 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało 99 dzieci i 18 pełnoletnich wychowanków ( 44 rodziny zastępcze spokrewnione, 18 rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzinny Dom Dziecka, 1 rodzina zastępcza o charakterze Pogotowia Rodzinnego ). W roku 2018 powstało 11 nowych rodzin tworząc dom dla 15 dzieciaków, natomiast przestało funkcjonować 14 rodzin umożliwiając swoim podopieczny powrót do środowiska rodzinnego, usamodzielnienie się, adopcje oraz zmianę formy pieczy.

Najwięcej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej pochodzi z terenu Gminy Miejskiej Lubań - 39, kolejno Miasto i Gmina Leśna – 31, Świeradów Zdrój -8, Olszyna – 5, Siekierczyn – 4, Gmina wiejska Lubań – 3,Platerówka 2, dzieci z innych powiatów przebywających na terenie powiatu lubańskiego – 7. Koszt wypłaty świadczeń obligatoryjnych dla rodzin zastępczych w roku 2018 (przypomnijmy że są to środki własne powiatu) to 1 138 249,00zł. Natomiast środki fakultatywne to 19 613,00zł. Każda rodzina oprócz świadczeń obligatoryjnych otrzymuje również tzw. dodatek „ 500+ ” oraz „ 300+ ”( dla dzieci i młodzieży uczącej się).

Bycie rodziną zastępcza to misja, która wiąże się z nieustanną troską o dobro swojego podopiecznego, to również konieczność i obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji. W 2018 PCPR w Lubaniu zaproponowało i zorganizowało dla rodzin zastępczych szkolenia pt: „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i niemowląt” oraz „Komunikacja międzypokoleniowa - efektywna komunikacja rodzica zastępczego z dzieckiem” . W ramach funkcjonującej grupy wsparcia da rodzin zastępczych nasze rodziny spotkały się również na Wakacyjnym turnieju Gry w Kręgle aby wspólnie podzielić się doświadczeniem, problemami oraz oderwać się na chwilę od problemów dnia codziennego.

Dzieci z rodzin zastępczych w roku 2018 skorzystały również z wyjazdów wakacyjnych do Międzywodzia, a udało się to dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Kuratorium opłaciło i zorganizowało wyjazd dla 10 naszych podopiecznych. Kolejna grupa naszych pociech skorzystała ze współpracy z fundacja Muszkieterów i bawiła się świetnie na kolonii letniej w Parku Rozrywki „Julinek” koło Warszawy. Dla 4 dzieci był to czas niezapomnianej przygody. Z obu wyjazdów zostały wspaniałe niezapomniane wspomnienia.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego udało się przy współpracy z Fundacją Ernest & Yung zorganizować zarówno szkolenia dla rodzin zastępczych, nagrać spot promujący rodzicielstwo zastępcze oraz zakupić podręczniki niezbędne na szkolenia dla rodzin zastępczych.

Na terenie powiatu funkcjonują również 3 formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 • Ognisko wychowawcze dla Dziewcząt prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr pod wezwaniem Św. Magdaleny od Pokuty, w placówce tej przebywało 13 dziewcząt w tym, 4 z powiatu lubańskiego;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Świeradowie Zdroju, w której przebywało 14 wychowanków, w tym 10 z terenu powiatu lubańskiego;
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Świeradowie Zdroju, w której przebywało 14 wychowanków, w tym 12 z terenu powiatu lubańskiego.

Ponadto w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem Powiatu Lubańskiego wychowywało się 16 małoletnich z terenu powiatu lubańskiego. Łącznie na dzień 31 grudnia 2018  w instytucjonalnej pieczy zastępczej wychowywało się 42 wychowanków. Najwięcej dzieci skierowanych do instytucjonalnej pieczy zastępczej pochodzi z terenu Leśnej -16, kolejno Lubań Gmina Miejska – 12, Olszyna -7, Siekierczyn – 4, Świeradów Zdrój -2, Lubań gmina wiejska -1.

Warto również podkreślić, iż po uzyskaniu pełnoletności pełnoletni wychowankowie zarówno pieczy instytucjonalnej jak i rodzinnej zostają objęci wsparciem nie tylko finansowym, ale również niezbędna pomocą mająca ich wesprzeć w starcie w dorosłe życie. 

W roku 2018 dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu wytoczył również 7 powództw w stosunku do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ogółem w 2018 dyrektor PCPR w Lubaniu dochodził  świadczeń alimentacyjnych w stosunku do 50 rodziców biologicznych.

W ubiegłym roku za zgodą Starosty Lubańskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zainicjowało nawiązanie współpracy z powiatami zgorzeleckim, lwóweckim, jeleniogórskim, górowskim, oławskim, wrocławskim oraz miastem Jelenia Góra w zakresie realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w formie Ośrodka Wsparcia.  Ośrodek funkcjonuje na bazie domu dla Samotnych Matek w Pobiednej i przystosowany jest aby nieść pomoc i wsparcie dla 30 osób. Z tej formy wsparcia i pomocy w roku 2018 skorzystało 67 osób. Również przy współpracy ze wspomnianymi powiatami zainicjowano otwarcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku. Ośrodek czynny jest całą dobę i przystosowany jest dla 15 osób, ponadto w OIK świadczone są usługi wsparcia psychologicznego, socjalnego, prawnego i terapeutycznego. Wszystkie usługi są bezpłatne. Wszelkie informacje dotyczące ww. ośrodków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

W ramach profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania przemocy pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniuprzeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. W zajęciach wzięło udział 13 klas od IV do VI łącznie 201 uczniów.

W roku 2018 również objęto wsparciem 1 repatriantkę przybyła do nas z Kazachstanu, oraz udzielono wsparcia i pomocy finansowej 6 rodzinom ( 15 osobom ) przybyłym na teren Powiatu Lubańskiego i posiadających Kartę Polaka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje również zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W roku 2018 rozpatrzono 372 wnioski na łączną kwotę  ponad 368 124zł w zakresie dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, nie zabezpieczyło to jednak wszystkich 676 złożonych wniosków. Ponadto zawarto 20 umów na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę ponad 28 tys. zł.

Zrealizowano również 81 umów dotyczących likwidacji barier funkcjonalnych na kwotę 187 504 zł w tym: 12 na likwidację barier architektonicznych, 23 na likwidację barier w komunikowaniu się, 46 na likwidację barier technicznych.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych udzielono również środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubaniu w kwocie 497 880,00 zł oraz środki z powiatu 64 742,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje również program Aktywny Samorząd główny cel programu to wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Środki na ten cel w roku 2018 to ponad 161 249,00 zł.

W ramach programu zrealizowano:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 7 wniosków na kwotę 57 400,00 zł.,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 wniosek na kwotę 1 275,00 zł.,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego  lub jego elementów oraz oprogramowania – 4 wnioski na kwotę  27 997,59 zł.,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 1  wniosek na kwotę 1 597,99,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -  1 wniosek na kwotę 14 200,00 zł,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – 1 wniosek na kwotę 6 892,21 zł.,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej –1 wniosek na kwotę 1 231,00zł,
 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym zawarto 19 umów na kwotę 52 518,00 zł.

Podsumowując

Każdego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu Lubańskiego  sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie to kompendium wiedzy o działalności jednostki. Roczne sprawozdanie z działalności PCPR przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich działów tworzących strukturę organizacyjną jednostki.

W dokumencie poświęca się najwięcej miejsca realizacji zadań skierowanych do dwóch szczególnych grup mieszkańców a mianowicie rodzin i dzieci funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie zawiera również prezentację działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz innych grup społeczności naszego Powiatu, które znajdują się w gronie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiono w nim również pozostałą działalność podejmowaną w roku sprawozdawczym mającą na celu podniesienie jakości i sprawności usług jakie oferuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu mieszkańcom Powiatu Lubańskiego.  Kończąc sprawozdanie przedstawiono potrzeby w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej do czego obligują Dyrektora jednostki obowiązujące przepisy.

Rok 2018 był rokiem wytężonej pracy i podejmowaniem działań zarówno standardowych jak i przyjęciem do realizacji nowych zadań. Pomimo trudności finansowych oraz rotacji kadr Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu zrealizowało nałożone zadania statutowe oraz w miarę możliwości zadania wykraczające poza podstawowy zakres działania jednostki. Wyniki jakie osiągnięto były efektem pracy całego zespołu pracowników. Sprawnie działająca jednostka to przede wszystkim ludzie – ich kompetencje, umiejętności, wiedza. Jest to szczególnie ważne w świecie szybko zmieniających się przepisów, regulacji. Właśnie od zaangażowania ludzi, którzy tworzą to miejsce, zależy sukces organizacji. 

Niezbędnik