Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Miliony z unii

17-01-2017

Na realizację ważnych działań - lubański powiat - pozyskał ponad 11 mln zł z czego kwota 9,1 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. Sześć grantów, o łącznej wartości, przekraczającej jedenaście milionów,  zostanie wydatkowana na realizację projektów z zakresu oświaty, poprawy bezpieczeństwa, realizacji staży zagranicznych młodzieży, rozwinięcia e-usług oraz modernizacji dróg powiatowych.

Powiat Lubański kładzie nacisk na realizację projektów, w których głównym celem są działania takie jak praktyki, staże, specjalistyczne szkolenia zawodowe, mające na celu przygotowanie absolwentów szkół  do wejścia na rynek pracy w stopniu odpowiadającym zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców – poinformował Walery Czarnecki, starosta lubański.

EDUKACJA

Ponad dwa miliony złotych przeznaczonych zostanie na realizację pięciu projektów edukacyjnych, które będą realizowane przez powiat. Są to projekty, które mają dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększyć atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego.

Jednym z największych projektów będzie REGSI, czyli: Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego”. Budżet projektu realizowanego przez powiat to  ponad 1 milion 481 tysięcy złotych.

Jak podkreśla Walery Czarnecki - starosta lubański - w/w projekt zakłada wsparcie dla nowoczesnych  narzędzi i metod pracy dla dziesięciu szkół, w tym dla  ponad czterdziestu nauczycieli i pięciuset uczniów z ponadgimnazjalnych  szkół regionu (powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego). Docelowo dąży się do dostosowania systemów kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Od kilku lat zwraca  się uwagę na to, że zbyt wielu młodych ludzi, po opuszczeniu szkół, posiada słabe lub nieadekwatne do potrzeb rynku pracy - umiejętności praktyczne.  Zdarza się także, coraz częściej słyszeć, niezadowolenie pracodawców, którym brakuje wykwalifikowanej kadry pracowników.

Wobec powyższych sygnałów niezadowolenia podjęto inicjatywę polegającą na realizacji projektu - „Zawodowy Dolny Śląsk” - opiewającego na kwotę 4,2 mln złotych. Założeniem projektu, realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechniką Wrocławską oraz osiemnastoma jednostkami samorządów terytorialnych, jest wsparcie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska, kształcących się w deficytowych  zawodach. W ramach w/w projektu zakłada się realizację praktycznych formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska oraz zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej.

„IT& Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kardy kształcenia zawodowego” - to kolejny projekt powiatu, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Uczniowie z tej placówki odbędą staże zagraniczne m. in. we Włoszech i Irlandii.  Koszt projektu to ponad  335 tysięcy złotych.

Kolejny projekt - ,,Nowa perspektywa – lepszy start” - dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Jak podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański, poprzez realizację tego projektu: " Chcemy zapewnić naszej młodzieży łatwiejszy start w dorosłe życie po zakończeniu pobytu w ośrodkach i zminimalizować ryzyko ich wykluczenia ze społeczeństwa w przyszłości". Wartość projektu to milion złotych - w tym na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 166 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone zostaną na ułatwienie podopiecznym tej placówki integracji społecznej i zawodowej.

Ostatnim z realizowanych w  tym roku projektów jest - ,,RegionalMenagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym''. Głównym celem "RegionalMenagement" -  jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w dziedzinach: menager turystyki regionalnej i menager kultury. Wezmą w nim udział cztery szkoły polskie z Lubania, Zgorzelca, Bolesławca, Żar oraz trzy szkoły saksońskie z Goerlitz, Hoyerswerdy i Bischofswerdy.

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Samorząd konsekwentnie realizuje inwestycje infrastrukturalne. Dzięki staraniom starosty Walerego Czarneckiego, zmodernizowany zostanie ponad 3 kilometrowy odcinek drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych, z czego ponad połowę pokryje dotacja.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Jeszcze w tym roku, dzięki pozyskanym przez powiat środkom zewnętrznym doposażone zostaną jednostki straży pożarnych. W ramach zaplanowanych działań, odbędą się wspólne ćwiczenia oraz opracowana zostanie publikacja.

Wszystko to za sprawą projektu - „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!” -  złożonego przez Powiat Lubański w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau. Wartość wnioskowanego dofinansowania to ponad milion euro.

- W projekcie złożonym przez nasz powiat proponowane jest kompleksowe podejście do problematyki współpracy transgranicznej w zakresie ostrzegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (np. powodzi). Ciekawym rozwiązaniem – oprócz wspólnych ćwiczeń i doposażenia jednostek straży pożarnej – jest opracowanie przewodnika z wytycznymi dot. akcji w kraju sąsiednim oraz Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA (po stronie Polskiej) – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Ważne w tym wspólnym przedsięwzięciu jest stworzenie systemu transgranicznej wymiany informacji, dotyczących sytuacji powodziowych. Zapewnia to optymalne kierowanie działaniami sił interwencyjnych oraz system informowania ludności. Innowacje te przyczyniają się do ochrony życia ludzkiego i znacznego zmniejszenia rozmiarów szkód podczas powodzi oraz w razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji mających skutki transgraniczne.

PLATFORMA GEODEZYJNA

Celem nowego projektu lubańskiego starostwa jest budowa internetowego portalu, pozwalającego klientom lubańskiego starostwa, na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa klientów urzędu a korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji będzie o wiele prostsze.

Geoportal powiatowy - to jakościowa zmiana, która dokonała się w usługach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Informacje na temat obszarów, działek, terenów inwestycyjnych pozwalają zainteresowanym  na szybkie załatwienie niezbędnych formalności.

Czym jest Platforma Usług Geodezyjnych? W praktyce, dla klientów - oznacza  możliwość sprawniejszej obsługi przez internet, pobieranie map i korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji.

- Głównym celem realizacji Projektu: "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" - jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 2,5 mln złotych.  

Niezbędnik