Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nadzwyczajne obrady online

14-07-2020

To już pewne, około kilometrowy odcinek drogi w Pobiednej (od granicy miejscowości, przez ulicę Nowomiejską) jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowany. Jest to informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników tej drogi.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za tą inwestycją. Powiatowy Zarząd Dróg jest już w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na realizację tego zadania. Środki na jego realizację pochodzą z budżetu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

I znów z pomocą przyszły informatyczne systemy umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji oraz organizację głosowań.  Radni uczestniczyli w niej zdalnie, większość – zasiadając w domach przed swoimi komputerami.

Radni procedowali projekty uchwał m.in. w sprawach zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2020 rok oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność  budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kolejna z nich dotyczyła w sprawie wyrażenia  zgody na realizację przez Powiat Lubański grantu pn. ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój  usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Czwarta regulacja dotyczyła w sprawie wyrażenia zgody na realizację  przez Powiat Lubański grantu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  spowodowanemu przez Covid-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie  społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Radni wyrazili zgodę na realizacje przez Powiat Lubański projekt pn. „Dobry początek” w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przyjęto również uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubański porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Lubańskiemu zadania pn.: „Remont nawierzchni na DW 358 pomiędzy km 24+664 a km 25+594 w m. Pobiedna”.

Niezbędnik