Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

25-07-2019

Na terenie powiatu lubańskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane
w Starostwie Powiatowym w Lubaniu  oraz w Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój. W starostwie porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci wyznaczeni przez korporacyjne  izby zawodowe. W Świeradowie - Zdroju usługi są świadczone przez profesjonalnych prawników w ramach zadania publicznego wykonywanego  przez organizację pozarządową wybraną w drodze otwartego konkursu ofert.

W I półroczu 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 170 osób, w tym  134 osoby przyjęto
w starostwie i  36 osób w Świeradowie – Zdroju. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystało 6 osób.  

Najliczniejszą grupą uprawnionych korzystających  z pomocy były osoby w przedziale wiekowym powyżej 65 do 75 lat, w dalszej kolejności w przedziale  powyżej 35 do 45 lat, powyżej 25 do 35 lat, powyżej 45 do 55 lat, powyżej 60 do 65 lat, powyżej 18 do 25 lat,powyżej 55 do 60 lat oraz powyżej 75 do 85 lat.

Najwięcej porad udzielono z zakresu:
•    prawa cywilnego (109 osób);
•    prawa rodzinnego (27 osób);
•    prawa ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej (17 osób);
•    prawa pracy (10 osób);
•    prawa karnego (10 osób);
•    prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (3 osoby);
•    prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego (3 osoby);
•    inne porady (1 osoba)
Niektórym osobom udzielano porad  w więcej niż jednej dziedzinie prawnej.

Formą udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego było:
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym (169 osób);
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego (109 osób);
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym (11 osób);
•    skorzystanie z porady obywatelskiej (6 osób);
•    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu administracyjnym ( 5 osób);
•    poinformowanie osoby uprawnionej o obwiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji ( 3 osoby)

Beneficjentami pomocy w większości pozostawały kobiety, mieszkanki miast,  których zarobki kształtują się na poziomie od 600 – 2000 złotych.

W ramach edukacji prawnej przeprowadzono zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu oraz w Klubie Seniora „Polne kwiaty” w Zarębie (w sumie 22 godziny lekcyjne).

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Porady prawne udzielane są w Starostwie Powiatowym w Lubaniu w dniach:  poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 - 13.00, wtorek w godzinach: 13.00 - 17.00 oraz w  Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.30, piątek w godzinach: 8.00 - 12.00. Wizytę można umówić telefonicznie w godzinach pracy Starostwa pod numerem telefonu: 75 64 64 338.

 

Niezbędnik