Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Podnosimy kwalifikacje zawodowe

12-01-2017

W ramach wojewódzkiego projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” opiewającego na kwotę 4,2 mln zł, Powiatowi Lubańskiemu przeznaczono środki finansowe w kwocie ok. 200 tys. zł  na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Założeniem projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechniką Wrocławską oraz 18 jednostkami samorządów terytorialnych  jest wsparcie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych.

- Program obejmuje swym zasięgiem 45 szkół – prawie 2,5 tys uczniów i nauczycieli.  Z powiatu lubańskiego w projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu - podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:

  1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej.
  2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej  (koła współpracy zorientowane na przemysł)
  3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska
  4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS
  5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie

Zadanie 1, 2 i 4 realizowane będzie przez Politechnikę Wrocławską, zadanie 5 – przypada w udziale Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu natomiast zadanie 3 będzie bezpośrednio realizowane przez powiaty uczestniczące w projekcie.

Powiat będzie zatem koordynował i finansował staże zawodowe, przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Staże organizowane będą dla uczniów, którzy zechcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Politechnika Wrocławska organizować  będzie szkolenia o charakterze warsztatowo – laboratoryjnym, częściowo prowadzone w sposób tradycyjny (metodą wykładu), a częściowo w formie zajęć praktycznych na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Grupy szkoleniowe będą liczyły nie więcej niż 12-15 osób. Szkolenia będą dotyczyły zawodów deficytowych na rynku, czyli: specjalistów cyfrowych procesów graficznych (technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych), sterowania urządzeniami i napędami przemysłowymi (technik elektryk), technologie wytwarzania przyrostowego (technik mechanik), kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce (technik elektryk), sterowniki PLC (technik mechanik), warsztaty spedytorsko – logistyczne (technik logistyk, technik spedytor) oraz szkolenia i warsztaty informatyczne (technik informatyk).

Zaplanowano także nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, adekwatnie do branży deficytowej, w której szkoła kształci, a kołem naukowym Politechniki Wrocławskiej.

Dodatkowo w ramach zadania 5 Powiat Lubański otrzyma dodatkowe doposażenie do pracowni szkolnej   w sprzęt o wartości 22 tysięcy złotych.

Jest to nasza odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy funkcjonujący w naszym regionie,  zgłaszają bowiem trudności w przeprowadzaniu rekrutacji osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyjaśniając jednocześnie, że poziom tych kwalifikacji, szczególnie u osób rozpoczynających pracę nie odpowiada ich zapotrzebowaniu. Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku do końca listopada 2018 roku.

 

Niezbędnik