Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiat realizuje 11 projektów unijnych

16-05-2017

Z każdym tygodniem rozkręca się tempo wydatkowania unijnych funduszy z perspektywy 2014-2020. Wartość wszystkich projektów realizowanych przez Powiat Lubański to kwota 15,6 mln zł. Ponad 12,9 mln zł funduszy unijnych wykorzysta nasz powiat na przebudowę dróg, modernizację sal edukacyjnych, doposażenie sal w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz szkolnych pracowni.

Środki te wykorzystane zostaną również na doposażenie straży pożarnej, realizacje staży zagranicznych młodzieży czy rozwinięcie bazy geodezyjnej.

Najwięcej, bo ponad milion euro będzie kosztowała realizacja projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!” -  złożonego w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym doposażone zostaną jednostki straży pożarnych. W ramach zaplanowanych działań, odbędą się wspólne ćwiczenia oraz opracowany zostanie system wodowskazów, które umieszczone zostaną na rzekach naszego powiatu.

Dzięki unijnym środkom możliwa będzie modernizacja ponad 3 kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln zł, z czego ponad połowę pokryje dotacja.

Prawie 7,2 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację ośmiu projektów edukacyjnych, które są realizowane przez powiat. Są to projekty, które mają dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększyć atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego i specjalnego.

3,7 mln zł wydatkowe zostanie na stworzenie 17 pracowni edukacyjnych. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia, sprzętu oraz modernizację pracowni kształcenia zawodowego trzech szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat. - W ramach pozyskanych środków zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt do 17 pracowni kształcenia zawodowego. Przewidziane zostały również fundusze na remonty w 7 pracowniach  – mówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego” to kolejny projekt, który skierowany jest do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych.  Kwota 342 tys. zł wykorzystana zostanie na stworzenie 12 pracowni edukacyjnych.

Jednym z większych grantów jest „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego”. Budżet projektu realizowanego przez powiat to  ponad 1,4 mln zł. Projekt zakłada wsparcie dla nowoczesnych  narzędzi i metod pracy dla dziesięciu szkół z powiatów lubańskiego, lwóweckiego oraz bolesławieckiego.

„IT& Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kardy kształcenia zawodowego” - to projekt powiatu, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Uczniowie z tej placówki odbędą staże zagraniczne m. in. we Włoszech i Irlandii.  Koszt projektu to ponad  335 tys. zł.

Powstaje również nowa platforma geodezyjna. Celem nowego projektu lubańskiego starostwa jest budowa internetowego portalu, pozwalającego klientom lubańskiego starostwa, na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa klientów urzędu a korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji będzie o wiele prostsze. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 2,5 mln zł. 

Niezbędnik