Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowe inwestycje w 2017 roku

22-01-2018

Drogi, chodniki, rowy melioracyjne, nowe jednostki, projekty unijne czy inwestycje w bezpieczeństwo. Miliony przeznaczone na kilometry wylanego asfaltu, zakup sprzętu dla straży pożarnej czy informatyzację urzędu. Przedstawiamy te powiatowe inwestycje, które zrealizowano w 2017 roku.

Inwestycje drogowe

Siatka dróg w naszym powiecie jest stale modernizowana. W ciągu trzech ostatnich lat samorząd powiatu wydał na inwestycje drogowe ponad 17,3 mln zł - wyremontowanych zostało blisko 28 km dróg oraz 6 mostów. My jednak chcielibyśmy przyjrzeć się tym, które zrealizowane zostały w ubiegłym roku.

Zakończyła się przebudowa ulic 7-mej Dywizji, Kościuszki, Leśnej, Różanej oraz budowa sygnalizacji świetnej wraz z przebudową części ulicy Podwale w Lubaniu. W tej chwili powstają kolejne odcinki dróg powiatowych na drodze łączącej Siekierczyn z Nową Karczmą. Jak podkreśla starosta lubański, Walery Czarnecki, środki na ten cel pozyskane zostały w ramach projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Tylko w 2017 roku zmodernizowano blisko 7 kilometrów dróg  w powiecie oraz wybudowano ponad 3,5 kilometry chodników. Koszt tych inwestycji przekroczył 7 milionów 858 tysięcy złotych.

  • Siekierczyn-Nowa Karczma

Zakres prac: pierwszy etap prac objął przebudowę drogi na odcinku 2,3 km wraz budową 2,3 km chodnika oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej.

Kwota inwestycji: 2,86 mln zł.

  • Ulica Różana w Lubaniu

Zakres prac: przebudowa blisko dwukilometrowego odcinka drogi wraz z budową 0,7 km chodnika.

Kwota inwestycji: 2,567 mln zł

W 2017 roku przeprowadzono również inwestycje na drogach wojewódzkich. Jak podkreśla starosta lubański, Walery Czarnecki, środki na ten cel pozyskane zostały z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, na mocy porozumienia zawartego między samorządami. Koszt inwestycji realizowanych przez powiat w imieniu województwa dolnośląskiego przekroczył 2,31 mln zł. W ramach tej kwoty zmodernizowano ponad 2,45 km dróg w powiecie oraz 0,5 km chodników.

  • Budowa sygnalizacji świetnej wraz z przebudową części ulicy Podwale w Lubaniu

Zakres prac: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej wraz z przebudową 0,5 km odcinka drogi na ulicy Podwale.

Kwota inwestycji: 1 mln zł

  • Nawojów Łużycki

Zakres prac: przebudowany został 0,5 km odcinek drogi 357, łączącej Lubań z Nowogrodźcem -  odcinek drogi w miejscowości Nawojów. W ramach inwestycji zmodernizowano również 0,5 km chodnika.

Kwota inwestycji: 430 tys. zł

  • Ulica Kościuszki wraz z ulicą 7-mej Dywizji

Zakres prac: zmodernizowano 0,5 km odcinek nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z wymianą uszkodzonych studni deszczowych. W ramach prac odświeżone zostało również oznakowanie poziome.

Kwota inwestycji: 534 tys. zł

  • Ulica Leśna

Zakres prac: prace byłyprowadzone na blisko kilometrowym odcinku ulicy Leśnej w Lubaniu - od zakrętu przy budynku Taurona przy ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego przy ul. Leśnej. Wykonano również oznakowanie poziome.

Kwota inwestycji: 466 tys. zł

Niestety nie udało się zrealizować dwóch zaplanowanych inwestycji. Remont ulicy Wrocławskiej w Lubaniu, zaplanowany do realizacji w ubiegłym roku,  przeniesiony został na 2018 rok. Pierwszy przetarg na realizację tej inwestycji, z powodu braku ofert został unieważniony. Powiat na tę inwestycję planuje wydać ok. milion zł. Jak podkreśla Walery Czarnecki, zasady finansowania tej inwestycji nie ulegną zmianie. Zostanie ono zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” i będzie finansowane w formule 50/25/25. Połowę środków zapewni Urząd Marszałkowski a druga część sfinansowana zostanie, po połowie z budżetu powiatu oraz miasta.

Podobnie wyglądała sprawa z remontem mostu w Mściszowie. Powodem unieważnienia dwóch przetargów był brak ofert na realizację tego zadania.

Środki przeznaczone na meliorację

366 tysięcy złotych, to kwota pozyskana przez lubańskie starostwo z budżetu państwa na odbudowę rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego. Był to piąty etap prac realizowanych przez powiat, polegający na udrożnieniu rowów melioracyjnych. Są to inwestycje bardzo istotne ponieważ poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców posesji i gospodarstw przy nich usytuowanych. W przeciągu ostatnich lat na ten cel pozyskano i wydatkowano ponad 4 miliony złotych.

Nowy sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg

Park sprzętowy Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu wzbogacił się o trzy nowe maszyny. Na ich zakup powiat przeznaczył 151 tys. zł. Nowy pług o zmiennej geotermii, molowarka samobieżna oraz posypywarka pojawiły się zarządzie dróg w ubiegłym roku.

Bezpieczeństwo publiczne

51 tys. zł to kwota przeznaczona przez nasz powiat na opracowanie projektu systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu. Na terenie powiatu lubańskiego powstał projekt systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią. Dbając o sprawy dotyczące ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych przygotowano dokumentację systemu monitorującego cieki wodne na terenie powiatu lubańskiego, dzięki któremu w przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu wzbogaciła się o nowy radiowóz, którego zakup współfinansował Powiat Lubański. Zakup samochodu dofinansował w połowie powiat, resztę pokryła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu a wykorzystywany będzie w służbie patrolowo-interwencyjnej i wspomoże pracę lubańskich funkcjonariuszy. Koszt dofinansowania to kwota 35 tys. zł.

Ponadto dokonano zakupu rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Koszt inwestycji to 14 tys. zł.

Inwestycja w bazę edukacyjną

Inwestycje w dziale oświata i opieka edukacyjna to kwota 966 tysięcy złotych z czego 280 tysięcy złotych pozyskano ze środków zewnętrznych.

Mając na uwadze lepsze warunki nauki oraz pobytu dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, przebudowano budynek internatu, mieszącego się przy ulicy Kopernika 1. Koszt prac to kwota 514 tysięcy złotych z czego 230 tysięcy złotych powiat pozyskał z PFRON-u.

Kwotę 63 tysięcy złotych przeznaczono na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu. 142 tys. zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Remont świetlicy w Domu Wczasów Dziecięcych wyniósł 167 tys. zł. Powstała nowa pracownia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym za 49 tys. zł.

Administracja publiczna

Środki przeznaczone na administrację publiczną to kwota blisko 374 tysięcy złotych. Z czego na informatyzację, zakup sprzętu, oprogramowania wydatkowano 186 tysięcy złotych. Na ten cel pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 51 tysięcy złotych . Wymieniono również okna w budynku lubańskiego starostwa. Koszt inwestycji wyniósł 49 tysięcy złotych. Ponadto kwota 100 tysięcy złotych przeznaczona została na remont tarasu.

Pomoc społeczna

Utworzono dwie nowe jednostki organizacyjne o nazwie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku. Na ten cel powiat przeznaczył ponad 590 tysięcy złotych. Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca, możliwe będzie stworzenie osobom potrzebującym pomocy, systemu wsparcia. Na ten cel pozyskano ponad pół miliona złotych.

Podsumowując inwestycje i wydatki inwestycyjne to kwota 12 milionów 994 tysięcy złotych. W tej kwocie mieszczą się również środki na zwiększenie kapitału zakładowego Łużyckiego Centrum Medycznego. Jest to kwota 3 milionów złotych. Nakłady remontowe  wyniosły ponad 600 tysięcy złotych.

Niezbędnik