Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Projekt RegionalManagement na finiszu.

10-09-2019

Powiat Lubański współrealizował projekt pn. RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Projekt realizowany był  w okresie  od 01.09.2016 r. do 03.08.2019 r. Czas na małe podsumowanie. Całkowity koszt projektu przekroczył pół miliona euro. 

Zacznijmy od początku. Podstawą realizacji działań był Program Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014–2020, w którego ramach zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Centralnym punktem projektu była transgraniczna sieć współpracy składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerdzie i Hoyerswedzie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.

Partner wiodący - Krajowy Urząd ds. Szkolnictwa i Edukacji - powołał w ramach projektu Grupę kierowniczą, którą stanowili przedstawiciele partnerów projektu z powiatów - Lubańskiego, Bolesławieckiego, Zgorzeleckiego i Żarskiego wraz z dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie.

Głównym  celem projektu było podniesienie jakości kształcenia oraz kształtowanie świadomości regionalnej w celu rozwinięcia wśród uczniów polsko-saksońskiego pogranicza umiejętności ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie potencjału obszaru wsparcia. Pozostałe cele to :

 1. Inicjowanie i dalsze rozwijanie transgranicznych sieci kooperacyjnych w zakresie turystyki pomiędzy szkołami i Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi; wzmocnienie i pogłębianie współpracy w dziedzinie zarządzania kulturą i projektami turystycznymi między szkołami w Polsce i w Saksonii.
 2. Wspieranie kształcenia kompetentnego i kreatywnego kapitału ludzkiego w regionie poprzez ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli w zakresie zarządzania projektami, kulturą i międzyszkolnymi kooperacjami turystycznymi.
 3. Wspieranie kształcenia przedsiębiorczości uczniów w zakresie edukacji, kultury i turystyki oraz wspieranie mobilności uczniów z uwzględnieniem nauki języka sąsiada, nabywania kompetencji międzykulturowych oraz edukacji w zakresie wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnikami projektu byli uczniowie i nauczyciele czterech polskich liceów oraz trzech saksońskich gimnazjów. Udział w projekcie wzięli również mentorzy i eksperci w dziedzinie kultury i turystyki regionalnej.

Polska strona była reprezentowana przez:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Prusa w Żarach.

Po niemieckiej stronie uczestnikami były trzy gimnazja:

 • Gimnazjum im. Johanna Wolfganga von Goethe w Bischofswerdzie
 • Augustum-Annen-Gimnazjum w Görlitz
 • Gimnazjum im. Gottfrieda Ephraima Lessinga w Hoyerswerdzie

Podsumowując realizację tego projektu, należy odpowiedzieć na pytanie - w jakim celu utworzono Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT)?

Głównym celem ich (UAT) działalności było  kształtowanie u uczniów ducha przedsiębiorczości, kształcenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami, kulturą i turystyką oraz świadomości kulturalnego i turystycznego potencjału pogranicza polsko-saksońskiego.

Ponadto działania agencji i transgranicznej współpracy w zakresie zarządzania kulturą i projektami turystycznymi pomiędzy szkołami i Uczniowskimi Agencjami Turystycznymi z Polski i z Saksonii miały na celu wsparcie edukacyjnej i zawodowej mobilności uczniów poprzez naukę języka, kształcenie kompetencji międzykulturowych oraz edukację na temat wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.

Transgraniczna współpraca pomiędzy agencjami – a tym samym szkołami oraz regionalnymi instytucjami kultury i turystyki – miała również na celu promocję polsko-saksońskiego regionu pogranicza.

Realizacja projektu wskazała  uczestnikom  jak należy i dlaczego :

 • warto promować swoje miasto/swój region;
 • jak założyć uczniowską agencję turystyczną /firmę uczniowską i jak powinna ona funkcjonować;
 • jak opracować ofertę turystyczną;
 • jak zorganizować imprezę turystyczną lub kulturalną;
 • w jaki sposób promować firmę uczniowską i organizowane przez nią przedsięwzięcia w szkole, w mieście i w regionie.

Kompetencje te zostały uzyskane podczas:

 • jednodniowych spotkań roboczych,
 • dwudniowych warsztatów,
 • wyjazdów studyjnych,
 • spotkań ze specjalistami w dziedzinie kultury i turystyki,
 • organizowania przedsięwzięć kulturalnych i opracowania ofert turystycznych.

Projektowi towarzyszyły następujące wydarzenia.

 • Regionalne Targi Turystyczne w miastach uczestniczących w projekcie,
 • Festiwal Kultury Młodzieżowej BOOMFest Görlitz-Zgorzelec,
 • Polsko-Saksońska Konferencja Młodych Menadżerów Kultury i Turystyki.

Miejmy nadzieję, że działalność młodych menedżerów turystyki regionalnej z Uczniowskich Agencjach Turystycznych przyczyni się w istotny sposób do wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej w regionie, a tym samym do zwiększenia jego atrakcyjności i promocji. Kultura i turystyka tworzą ogromny potencjał dla rozwoju regionu, który nie dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłową. Innowacyjne wykorzystanie tego potencjału może się przyczynić do obniżenia stopy bezrobocia wśród młodych ludzi w regionie oraz przeciwdziałać negatywnym tendencjom demograficznym.

Mamy nadzieję, żę menedżerowie turystyki regionalnej staną się naszymi „ambasadorami regionu” i będą uczestnikami procesu tworzenia wspólnej marki regionu, który stanie się nowoczesnym i otwartym na innowacje obszarem gospodarki i edukacji. Centralnym punktem działalności „ambasadorów regionu” będzie, obok promocji regionu, opracowanie odpowiedniej oferty kulturalno-turystycznej dla innych szkół w obszarze wsparcia.

Poniżej prezentujemy oferty i ulotki opracowane przez uczestników projektu.

Niezbędnik