Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Projekty na ponad 23 miliony

06-11-2019

W latach 2006-2019 Powiat Lubański zrealizował 17 projektów, na kwotę przekraczającą 23 miliony złotych. Realizatorem i wnioskodawcą w imieniu powiatu było Powiatowe Centrum Edukacji. Środki te wydatkowane zostały na realizację projektów z zakresu oświaty.

Przypomnijmy, że Powiat lubański znalazł się na V miejscu – w kategorii „powiaty” w ogólnopolskim rankingu – Dotacje Unijne w Oświacie. Wysokość pozyskanych środków tylko w okresie 2007-2015 to blisko 14 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację piętnastu projektów.

Pierwszym projektem, realizowanym w latach 2006-2009 był projekt stypendialny skierowany dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych i studentów zamieszkujących obszar Powiatu Lubańskiego, na kwotę 1 mln 936 tys. zł.

– Podkreślę, że przygotowując wnioski wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Lubaniu oraz naszego starostwa, kładliśmy nacisk  na realizację projektów, w których głównym celem są działania takie jak praktyki, staże, specjalistyczne szkolenia zawodowe, mające na celu przygotowanie absolwentów szkół  do wejścia na rynek pracy w stopniu odpowiadającym zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców – poinformował Walery Czarnecki, starosta lubański.

Einstein – projekt dla wszystkich gmin

Największym był projekt „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”, który współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu to kwota 6 mln 824 tysięcy złotych. Projekt realizowany był w 32 szkołach z terenu powiatu, a dedykowany zarówno placówkom powiatowym, jak i gminnym. Realizowane w ramach projektu zajęcia rozwijały umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze oraz przedsiębiorczość. Każdy uczeń ze szkoły biorącej udział w projekcie mógł dowolnie wybrać zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w których chciał uczestniczyć. W sumie w całym powiecie to ponad sześć tysięcy uczniów, którzy byli adresatami szeroko zakrojonych działań. Każda szkoła samodzielnie opracowała swój program zajęć i mogła go realizować.

Multimedialne przedszkole – w trosce o najmłodszych

Po sukcesie projektu ,,Einstein, każdy ma w sobie ukryty potencjał”, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przeszedł czas na najmłodszych mieszkańców naszej małej ojczyzny.  –  „Multimedialne przedszkole” to projekt, dzięki któremu przedszkolaki w Powiecie Lubańskim wzięły udział w wielu ciekawych, nowych zajęciach edukacyjnych. W ramach realizowanych działań zakupione zostały również pomoce dydaktyczne dla naszych pociech – mówi starosta lubański Walery Czarnecki.

Grupą docelową byli nauczyciele i dzieci z 15 przedszkoli z terenu naszego powiatu, które zadeklarowały udział w projekcie. Wartość projektu wyniósł ponad 1 mln 858 tys. zł. Każda placówka w ramach wsparcia otrzymała nowoczesny zestaw multimedialny wraz z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, laptop, wizualizer), aplikacjami interaktywnymi oraz wiele pomocy dydaktycznych dla nauczyciela i przedszkolaków.

Projekty dla nauczycieli

Część z projektów, realizowanych było również w trosce o mieszkańców poszczególnych gmin. Powiat lubański dokłada wszelkich starań aby wykorzystywać możliwość finansowego wsparcia wybranych działań ze środków zewnętrznych. Na realizację projektu „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim” otrzymał 1 mln 417 tys. zł. Dofinansowanie w wysokości 913 tys. zł. uzyskał także na projekt „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”, przy czym warto dodać, że to pierwszy projekt badawczy realizowany w powiecie na tak ogromną skalę – wzięło w nim udział około 5 tys. uczniów.

Na tym jednak nie koniec. Kolejnym tego przykładem była realizacja projektu  pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubańskim. Projekt realizowany był w latach 2013-2015 i zakładał profesjonalne doradztwo, cykl szkoleń skierowanych do rad pedagogicznych szkół i przedszkoli, odbywających się na podstawie  przeprowadzonej diagnozy. Wartość projektu to kwota 2 mln 239 tysięcy złotych.

Projekty skierowane na rozwój szkolnictwa zawodowego

Powiat realizował projekty, które miały za zadanie dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jednym z największych projektów był  „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego”. Budżet projektu realizowanego przez powiat to  ponad 1 milion 481 tysięcy złotych.

Projekt zakładał wsparcie dla nowoczesnych  narzędzi i metod pracy dla dziesięciu szkół, w tym dla  ponad czterdziestu nauczycieli i pięciuset uczniów z ponadgimnazjalnych  szkół regionu (powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego). Projekt został zakończony i rozliczony w roku poprzednim.

Warto wspomnieć również o dwóch projektach znajdujących się w fazie realizacji. Przez ostatnie lata wiele w szkołach się zmieniło. Kreda i tablica, drewniane ławki i krzesła, które przez dekady kojarzyły się z klasami, zaczynają być historią.

Kwota dofinansowania, która wykorzystana została na doposażenie dwóch pracowni w lubańskim Mickiewiczu, z których korzystać będą uczniowie kształcący się w zawodach - technik ekonomista i technik reklamy - to 150 tysięcy złotych. Wszytko to za sprawą realizacji projektu pn. ,,Mickiewicz zawodowo”. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. W ramach tych środków zakupiono m. in. 32 zestawy komputerowe, laptopy, rzutnik, drukarki 3D czy serwer.

Na tym jednak nie koniec. W ramach projektu organizowane są m. in.: odpłatne staże u przedsiębiorców, obozy językowo – branżowe, kursy prawa jazdy, cykl wyjazdów na uczelnie wyższe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz przyznawane są stypendia naukowe. Jedną z form wsparcia cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży technikum jest możliwość uzyskania stypendium naukowego. Stypendium w kwocie 1.000 zł miesięcznie wyróżnieni uczniowie otrzymują przez okres 10 miesięcy, a przyznawane jest za wysokie wyniki w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendyści korzystają również z konsultacji nauczycieli, co pozwala im w pełni rozwijać swoje zawodowe pasje i zainteresowania. Wartość projektu to 1 mln 114 tys. zł.

,,Zawodowo i profesjonalnie” to nazwa kolejnego nowego projektu Powiatu Lubańskiego, który adresowany jest do uczniów i nauczycieli trzech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Pozyskana kwota przekracza 3 miliony złotych. Wkład własny z budżetu powiatu to ponad 151 tysięcy złotych. Projekt ruszył z realizacją we wrześniu.

To już czwarty projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Lubański realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego.

Projekty realizowane w latach 2011-2019 w pigułce

 1. Tytuł projektu - Projekty stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkujących obszar Powiatu Lubańskiego
 • Wartość projektu  - 1.936.818,00 zł

Projekt realizowany był w ramach Działania 2.2 ZPORR, a finansowany ze środków EFS i Budżetu Państwa. Okres realizacji – 2006-2009.

 1. Tytuł projektu – Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna – wsparcie nauczycieli.
 • Wartość projektu  - 27.091,00 zł

Zrealizowany w ramach umowy partnerskiej z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. W związku z realizacją tego projektu nauczyciele z terenu powiatu doszkalali się poprzez udział w regionalnych konferencjach i szkoleniach.

 1. Tytuł projektu – Niepełnosprawny klient w dolnośląskim urzędzie – wsparcie dla urzędników 2007-2008
 • Wartość projektu  - 21.745,15,00 zł

Był to drugi projekt, który został zrealizowany w ramach umowy partnerskiej z Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Projekt zakładał zorganizowanie szkoleń dla pracowników urzędu.  Ich tematyka dotyczyła praw człowieka i prawa wobec osób niepełnosprawnych, potrzeb osób niepełnosprawnych i ich problemów wynikających z różnorodnych ograniczeń.

 1. Tytuł projektu – Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców 2007-2008
 • Wartość projektu  - 10.884,36 zł

Projekt szkoleniowy dla nauczycieli (2006-2007) z PIW Interreg 3A, których realizatorem było Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, a partnerem Powiat Lubański –Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

 1. Tytuł projektu – Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza 2007-2008
 • Wartość projektu  - 8.833,71 zł

Jedynym z rezultatów tego przedsięwzięcia była internetowa polsko-niemiecka platforma multimedialna ze scenariuszami zajęć możliwymi do realizacji na terenie pogranicza. W jego ramach odbyło się 5 edycji 40-godzinnych szkoleń dla nauczycieli pt. „Jak uczyć się o dziedzictwie kulturowym i środowisku naturalnym pogranicza polsko-niemieckiego”. Zrealizowano również 15 spotkań 5-godzinnych szkoleń: „Jak uczyć o regionie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”. Zajęcia przeznaczone były dla 325 nauczycieli.

 1. Tytuł projektu – Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu 2009-2011
 • Wartość projektu  - 746.821,38 zł

Pierwszy projekt badawczy realizowany w powiecie na tak ogromną skalę Projekt  badawczy,  którego  celem  było  opracowanie  i  wystandaryzowanie  narzędzi  do  autodiagnozy  dla  uczniów. dla  ponad  4.500 uczniów.

 1. Tytuł projektu – Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał 2010-2011
 • Wartość projektu  - 6.824.504,84 zł

Największy projekt, zrealizowany we współpracy z 8 organami prowadzącymi szkoły w powiecie lubańskim, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez organizacje  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pt. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” (2009-2011) dla ponad  6.800 uczniów ze szkół w powiecie lubańskim.

 1. Tytuł projektu – Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim 2011-2013
 • Wartość projektu  - 1.417.083,85 zł

Projekt skierowany był do  34  nauczycieli  przedmiotów  zawodowych. W ramach projektu postała publikacja podsumowująca projekt, która zawiera zdjęcia, programy oraz informacje dotyczące wypracowanych rozwiązań w czasie trwania projektu.

 1. Tytuł projektu – Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej 2013-2015
 • Wartość projektu  - 1.858.041,94 zł

Projekt dla 1.312 dzieci i 56 nauczycieli z 16  placówek w powiecie lubańskim. Po rozliczeniu projektu przez powiat w listopadzie 2015 r. rada powiatu przekazała w formie darowizny dla 6 gmin naszego powiatu sprzęt multimedialny o wartości 155 tys. zł, trafi ł on do 16 przedszkoli z terenu powiatu. Wartość jednego zestawu to 9,5 tys. zł. W skład zestawu wchodzą tablica multimedialna, laptop, rzutnik, wizualizer, aparat fotograficzny.

 1. Tytuł projektu – Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim 2013-2015
 • Wartość projektu  - 2.329.743,05 zł

Projekt, którego celem było doskonalenie nauczycieli dla ponad 570 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowane zostało stworzenie 8 tzw. sieci współpracy (zespołów ponadprzedmiotowych), bez wskazywania określonych specjalności. Projekt ten był przedsięwzięciem pilotażowym w skali naszego powiatu i w skali kraju

 1. Tytuł projektu – Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – życiowym drogowskazem dla młodzieży 2014-2015
 • Wartość projektu  - 2.329.743,05 zł

Projekt z udziałem 900 uczniów gimnazjów z MOS, MOW i szkół integracyjnych i 320 nauczycieli z całej Polski. Do dziś z testów badania predyspozycji zawodowych dla uczniów korzystają doradcy zawodowi z placówek w całym kraju. W ramach projektów unijnych wydaliśmy wiele publikacji, przewodników, albumów, raportów, informatorów.

 1. Tytuł projektu – Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI) 2016-2018
 • Wartość projektu  - 1.481.820,00 zł

Celem projektu była poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych.

 1. Tytuł projektu – Zawodowy Dolny Śląsk 2017-2018 
 • Wartość projektu  - 53.500,00 zł

Środki z projektu przeznaczono na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Założeniem projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechniką Wrocławską oraz 18 jednostkami samorządów terytorialnych  jest wsparcie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych.

 1. Tytuł projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w dwóch placówkach Powiatu Lubańskiego 2016-2018 
 • Wartość projektu  - 342.367,35 zł

Powiat Lubański pozyskał środki na stworzenie 12 pracowni edukacyjnych. Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

 1. Tytuł projektu – Praktyczni powiatowi profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim 2018-2019
 • Wartość projektu  - 963.287,50 zł

Projekt adresowany był do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki niemu docelowo 100 uczniów miało szansę  wziąć udział w zaplanowanych działaniach tj.: 80 stażach u przedsiębiorców, 9 wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne, 3 obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych oraz 3 obozach językowych branżowych.  Głównym celem projektu było przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia w zawodach deficytowych po ukończeniu nauki w szkole średniej.

 1. Tytuł projektu – Mickiewicz zawodowo 2018-2020
 • Wartość projektu  - 1.114.678,80 zł

Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. W ramach projektu zakupiono już wyposażenie 2 pracowni, których uczy się młodzież za kwotę ponad 150.000 zł, zrealizowano m.in. 70 odpłatnych staży dla uczniów u lokalnych pracodawców oraz kurs prawa jazdy dla 15 uczniów. Od październiku 30 osób bierze udział w obozach językowych.

 1. Tytuł projektu – Zawodowo i profesjonalnie 2019-2021
 • Wartość projektu  - 3.025.612,95 zł

W ramach projektu każda z trzech placówek ponadpodstawowych otrzyma m.in. wskazany przez siebie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarki 3D oraz nowoczesne monitory interaktywne. Uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji aktywną e-platformę, która na bieżąco będzie uaktualniana, zgodnie z założeniami projektowymi.

- Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i realizację  tych wszystkich projektów. Projekty edukacyjne realizowane są praktycznie we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat lubański. Należy tu również docenić wkład i staranie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w tworzenie wniosków oraz zaangażowanie szkół i placówek w ich realizację za co serdecznie dziękuję – podsumowuje  Walery Czarnecki, starosta lubański.

Niezbędnik