Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Rządowa pomoc dla powiatów górskich?

13-05-2021

7 starostów makroregionu Sudetów Wschodnich, Zachodnich i Środkowych apeluje do rządu o wsparcie nie tylko gmin, ale też powiatów. Jak zaznaczył Walery Czarnecki podczas konferencji w Kłodzku, „nie było intencją, aby kogokolwiek atakować lub oskarżać. Jest to jedynie apel”.

Starostowie pięciu sudeckich powiatów: dzierżoniowskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, lubańskiego i ząbkowickiego byli wyrazicielami stanowiska gospodarzy wszystkich gospodarzy powiatów górskich w Polsce w sprawie ich pominięcia przez rząd przy przydzielaniu dotacji covidowych. Podpisali w tej kwestii stanowisko, które trafi do premiera.

Wczoraj (12.05 br.) w starostwie powiatowym w Kłodzku odbyła się konferencja prasowa związana z pomysłem rządu na inwestycyjne wspieranie finansowe samorządów lokalnych. W tej kwestii przyjął on uchwałę  w lipcu 2020 r. wskazując, że zapewni pomoc dla gmin górskich.

Włodarze: Grzegorz Piotrowski z powiatu dzierżoniowskiego, Krzysztof Wiśniewski z powiatu karkonoskiego, Walery Czarnecki z powiatu lubańskiego i Roman Fester z powiatu ząbkowickiego również zaapelowali do premiera o zwrócenie się ku tym jednostkom samorządowym znajdującym się w Sudetach, Karpatach, Górach Świętokrzyskich i innych. Tym samym wzmocnili stanowisko, będące zarazem petycją o pomoc pieniężną dla powiatów.

Jak podkreślają samorządowcy, tylko dzięki wnioskowanemu wsparciu, powiaty będą mogły wspólnie z gminami realizować inwestycje i rozwijać infrastrukturę turystyczną.

Rząd przeznaczył miliard złotych, które gminy górskie mogą przeznaczyć na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Apel o wsparcie powiatów został skierowany także do Związku Powiatów Polskich.

Starostowie podkreśli również, że konferencja ta ma na celu zwrócenie wszystkim uwagi na ten poważny problem. Nie było intencją, aby kogokolwiek atakować lub oskarżać. Jest tylko apel .Chodzi wyłącznie o merytoryczne rozwiązanie tego problemu na poziomie Rząd-Samorząd.

Treść stanowiska:

Starostowie powiatów górskich położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe z aprobatą przyjęli wiadomość o podjęciu dnia 12 stycznia 2021 r. przez Radę Ministrów uchwały nr 6 zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2021 r. poz. 26), której celem jest przeznaczenie 1 mld zł na rzecz gmin górskich na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wsparcie gmin górskich w trudnym obecnie czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest istotnym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie następstw ograniczenia prowadzenia przez podmioty prywatne niektórych przedmiotów działalności, w szczególności obejmujących szeroko rozumiane usługi turystyczne i hotelarskie.

Możliwość przeznaczenia powyższych środków na infrastrukturę turystyczną, czy też komunalną związaną z usługami turystycznymi z pewnością odniesie pozytywny skutek w rozwoju gmin górskich korzystających ze wsparcia.

Widząc pozytywne potencjalne skutki zapewnionego przez Radę Ministrów wsparcia,  apelujemy o podjęcie przez Radę Ministrów uchwały nowelizującej w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez objęcie wsparciem finansowym także powiatów górskich, na terenie których leżą gminy opisane  w wykazie gmin stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wskazać należy, że jednostki samorządu terytorialnego są systemem naczyń połączonych, w związku z czym równomierność rozwoju pomiędzy tymi jednostkami stanowić będzie o wydajności rozwiązań stosowanych aktualnie w gminach górskich.

Powiaty górskie objęte wnioskowaną pomocą, staną się wydatnym wsparciem dla gmin przy realizacji inwestycji turystycznych w danym regionie, chociażby poprzez realizację spójnych założeń infrastrukturalnych, natomiast brak wsparcia dla powiatów spowoduje, że założenia turystyczne gmin górskich nie będą mogły stanowić całości dla regionu z uwagi na ograniczenia finansowe powiatów, które również odczuwają trudną sytuację spowodowaną epidemią spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Co więcej brak wsparcia spowoduje, że powiaty górskie nie będą mogły być partnerem dla gmin górskich przy realizacji inwestycji  w oparciu o przyznaną pomoc finansową, a co spowoduje zauważalną dysproporcję pomiędzy infrastrukturą gminną i powiatową tak istotną dla powiatów górskich, które duży nacisk kładą na turystyczną promocję regionu.

Tym samym zmierzając do zrównoważonego rozwoju całego regionu, powiaty jako równorzędny partner inwestycyjny, poprzez uzyskane ze wsparcia środki, wspomogą w istotnym stopniu wysiłki na rzecz odbudowy po epidemii i dalszej poprawy funkcjonowania turystyki w regionach górskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażamy nadzieję co do podjęcia przez Radę Ministrów stosownej uchwały prowadzącej do objęcia powiatów górskich wsparciem wynikającym z uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Niezbędnik