Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Sesja Rady Powiatu Lubańskiego

13-11-2020

Rada Powiatu Lubańskiego obradowała zdalnie. Starostwo Powiatowe w Lubaniu zakupiło system, który umożliwia zdalne przeprowadzenie obrad,  dyskusję nad projektami uchwał oraz wymianę poglądów pomiędzy radnymi i urzędnikami, a wreszcie samo głosowanie.

Dzięki temu systemowi głosowanie odbyło się bez konieczności wychodzenia z domu. Podczas sesji, Radni zapoznali się z informacją nt. planu zimowego utrzymania dróg w powiecie lubańskim w sezonie 2020/2021. Radni procedowali projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2020 rok.

Kolejna z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Czwarta regulacja związana była z przyjęciem do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Przyjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Lubański projektów edukacyjnych w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus na lata 2021 – 2027.

Radni rozpatrzyli również uchwałę w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Na końcu Starosta Lubański złożył w formie pisemnej sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 23.09.2020 r. do 13.10.2020 r. oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego za miesiąc październik 2020 r.

Niezbędnik