Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Staże w lubańskim starostwie

03-07-2017

Starostwo Powiatowe w Lubaniu przystąpiło do projektu „STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1.361.174,40 zł.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia studentom kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców.

W latach 2015 – 2016 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu pełniącym funkcję jednostki pomocniczej organów powiatu wydano 38.531 decyzji administracyjnych. Dokonano rejestracji 32.126 pojazdów, 4686 osób uzyskało uprawnienia do kierowania pojazdami. Wydano 1051 decyzji pozwolenie na budowę, przyjęto 999 zgłoszeń robót budowlanych. Sporządzono 437 postanowień, 631 zaświadczeń, 96 opinii.  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 3179 orzeczeń, 707 legitymacji oraz 655 kart parkingowych.  Przyjęto i zarejestrowano 2290 robót geodezyjnych. Wydano 16.654 wypisów i wyrysów, udostępniono 5729 map z zasobu geodezyjnego. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 2842 porady oraz wystosował 270 interwencji pisemnych. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 640 porad. Do kwalifikacji wojskowej przystąpiło 630 osób. Przygotowano 188 uchwał Rady Powiatu Lubańskiego (24 sesje, 146 posiedzeń komisji stałych) oraz 339 uchwał Zarządu Powiatu Lubańskiego (100 posiedzeń). Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 4 posiedzenia. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży uczestniczyli w 21 naradach.

Pozyskano środki zewnętrzne na projekty „Zawodowy Dolny Śląsk”, Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, „KommandoZurHilfe. Na Pomoc.”, „RegionalManagement” oraz „Nowa perspektywa  - lepszy Start” o łącznej wartości przekraczającej 6,5 mln złotych.

W ramach zamówień publicznych prowadzono postępowania o wartości ponad 4 mln złotych, zarejestrowano 513 umów oraz 112 zarządzeń. Komórki organizacyjne starostwa przeprowadziły 173 kontrole w zakresie merytorycznych zadań.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu uczestniczyło w projektach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji tj. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) wraz z akredytacją, „Dobre prawo – sprawne rządzenie. Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”, „Procedura e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP” oraz „Modernizacja procesów i technik zarządzania  zasobami ludzkimi w JST w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania”.

Starostwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozwija usługi administracyjne.  Utworzono nową stronę oficjalną powiatu dostępną dla osób niepełnosprawnych oraz spełniającą standardy WCAG 2.0. Na bieżąco prowadzimy aktualizację BIP (m-c: 40.833 odwiedzających), wprowadzono terminale płatnicze oraz powiadamianie o możliwości odbioru dokumentu email i sms. Uruchomiono platformę informacyjną „Mobilny Informator Samorządowy Powiatu Lubańskiego”.

W 2016 roku zmieniono godziny urzędowania jednostki dostosowując pracę do potrzeb interesantów, we wtorki  można załatwić formalności od godziny 7.30 – 17.00. Zachęcamy również do korzystania z postępowania elektronicznego na ePUAP oraz Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego zlokalizowanego w urzędzie.

- Odbycie stażu w Starostwie Powiatowym w Lubaniu będzie na pewno cennym doświadczeniem zawodowym dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Największe umiejętności zdobywa się w połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką – podkreśla Walery Czarnecki starosta lubański.

Niezbędnik