Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej w czasie epidemii

15-07-2020

Ponad 384 tysiące złotych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" trafi w najbliższym czasie do Powiatu Lubańskiego. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Dzisiaj komputer jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w procesie edukacyjnym, co mogliśmy zaobserwować w ostatnich miesiącach podczas zdalnej nauki.

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są przede wszystkim dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także ich opiekunowie i pracownicy tych instytucji.

Wdrożony projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

- Jest to kolejna dobra wiadomość dla naszego samorządu. Bardzo cieszymy się, że w tym trudnym dla nas wszystkich okresie udało się pozyskać olejne środki zewnętrzne. Tym razem skierowane dla pieczy zastępczej – podkreśla starosta, Walery Czarnecki.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu województwa, odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zakupione w ramach projektu produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej.

Środki przeznaczone na realizację Projektu dla województwa dolnośląskiego wynoszą: 12 347 203 zł i pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (tj. 15,72% - 1 940 980 zł) oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (tj. 84,28% - 10 406 223 zł).

Niezbędnik