Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zamrożone ceny energii elektrycznej

17-07-2019

Zgodnie z ustawą zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę
o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ceny energii elektrycznej dla poszczególnych podmiotów w 2019 roku  pozostaną na poziomie stosowanym  w dniu
31 grudnia 2018 roku  nie wyższym niż ceny i stawki opłat obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Warunkiem skorzystania z niższych cen prądu przez mikroprzedsiębiorców albo małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jest złożenie stosownego oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu do
27 lipca br.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego stanowi załącznik nr 1  do ww. ustawy zamieszczonej poniżej przedstawionej wiadomości.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik