Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ

17-12-2020

Wnioski będą przyjmowane od 21.12.2020 do 31.01.2021 wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl – zakładka tarcza antykryzysowa.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, możliwe jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA I ZASADY ZWROTU

- Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.

UWAGA!

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.

- Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji.

- Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.

- W przypadku konieczności zwrotu dotacji w związku z niespełnieniem przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, PUP przygotuje i prześle do przedsiębiorcy harmonogram spłat dotacji wraz z numerem rachunku bankowego, na który przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić dotację.

- Okres zwrotu dotacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie zwrotu dotacji będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji liczonym od dnia udzielenia dotacji.

- Zwrot dotacji może być dokonany przed terminem określonym w harmonogramie spłat dotacji, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z PUP.

- W przypadku niezwrócenia przez przedsiębiorcę dotacji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności spłaty dotacji.

- Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie poddał się kontroli, złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, jest obowiązany do zwrotu w całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia dotacji na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.

- Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania zwrotu dotacji wynikającego z przyczyn wskazanych powyżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonym od dnia doręczenia wezwania starosty.

- Przedsiębiorca, który złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie załączone do wniosku, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, na rachunek powiatowego urzędu pracy, który udzielił dotacji.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie przyznanych dotacji pozostaje w gestii Starosty.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Załączniku Nr 1

Niezbędnik