Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zmiany w rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

05-08-2020

Od 1 sierpnia br. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne jest złożenie wniosku.

W dniu 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137 ze zm. Dz.U.2019.1716).

Zgodnie z art. 3 ust 1 tej ustawy, obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.

Organem rejestrującym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rozpatrzenie wniosku o:

 • rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 • wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

podlega opłacie w wysokości 80 zł.

Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m podlega opłacie w wysokości 15 zł.

W przypadku nieuwzględnienia w/w wniosków, opłata nie podlega zwrotowi.

Niezbędnik