Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Stypendia Starosty

Stypendia

W gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

 1. Natalia Bartoszewicz– w roku szkolnym 2018/2019 uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego

Natalia Bartoszewicz uzyskała w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen 5,30 i wzorowe zachowanie.

Uczennica reprezentuje swoją klasę oraz szkołę w licznych konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2018/2019 brała udział w części pisemnej zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta i środowiska – godnie reprezentując szkołę na zewnątrz. Jako członek Uczniowskiej Agencji Turystycznej Adaś uczestniczyła w projekcie edukacyjnym Krajowego Urzędu Szkolnictwa i Edukacji (Landesamt für Schule Und Bildung) RegionalManagement kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. Od dwóch lat również aktywnie pracuje w szkolnym poczcie sztandarowym.  

Jest osobą punktualną i zdyscyplinowaną, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone obowiązki, jest wzorem do naśladowania.

 1. Anna Galik – w roku szkolnym 2018/2019 uczennica pierwszej klasy Technikum ekonomicznego

Anna Galik uzyskała w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen 5,41 i wzorowe zachowanie.

Uczennica w roku szkolnym 2018/2019 wzięła udział w Olimpiadzie Ekonomicznej uzyskując trzecie miejsce w szkole. Brała również udział w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” oraz szkolnym konkursie matematycznym. W konkursie „Kopernik znany i nieznany” zdobyła I miejsce w szkole. Brała również udział w konkursie prawa kanonicznego.

Uczennica aktywnie działa na rzecz szkoły i klasy. Prowadziła wraz z koleżankami sklepik szkolny oraz kawiarenkę. Zajmowała się obsługą cateringową podczas imprez organizowanych w szkole, jak koncerty czy zawody pierwszej pomocy. Bierze aktywny udział w projekcie „Mickiewicz zawodowo”.

Jest uczennicą, która chce się rozwijać w szerokim zakresie. Swoje zdolności ukierunkowuje na naukę zwodu, ale angażuje się również w pomaganie innym i działalność społeczną.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
 
 1. Nikola Kornet  - w roku szkolny 2018/2019 uczennica III klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczennica uzyskała w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen 5,18 i wzorowe zachowanie.

Jest bardzo zdyscyplinowana i odpowiedzialna. Często udziela wsparcia koleżankom i kolegom. Jest przewodniczącą klasy.

Bierze aktywny udział w organizacji imprez klasowych, tj. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia i in. Od roku szkolnego 2018/2019 pełni funkcję przewodniczącej szkoły, angażuje się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości. Jest bardzo zainteresowana swoim zawodem. Uczestniczyła w warsztatach „Polska kuchnia innowacyjna”, za który otrzymała certyfikat. Swoje umiejętności zawodowe uczennica rozwija podczas ważnych przedsięwzięć przeprowadzanych w szkole, tj. Forum Zawodowe i piknik edukacyjny „Przystanek KZL” oraz poza szkołą, uczestnicząc w uroczystościach organizowanych na terenie powiatu. Wzięła udział w „Olimpiadzie wiedzy o żywności” i wielu konkursach przedmiotowych. Nikola jest koleżeńska, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów, rozwija swoje pasje i zainteresowania.

 1. Marcelina Szczepaniak w roku szkolny 2018/2019 uczennica I klasy Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy.

Uczennica uzyskała w roku szkolnym 2018/2019 średnią ocen 5,25 i wzorową oceną zachowania.

Poza bardzo dobrymi wynikami w nauce uczennica wyróżnia się zaangażowaniem w życie społeczności klasowej i szkolnej oraz udziałem w konkursach – przede wszystkim plastycznych. Praca jej autorstwa znalazła się wśród nagrodzonych prac w konkursie ogólnopolskim „Świat oczami młodych” z hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady” Komisja przyznała Marcelinie wyróżnienie 1. stopnia.

Uczennica otrzymała również wyróżnienie w szkolnym konkursie „Plakat na stulecie odzyskania niepodległości”. Poza tym brała udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Piękno otaczającego nas świata” oraz w szkolnym konkursie matematycznym. Uzdolnienia plastyczne uczennica wykorzystała w przygotowaniu dekoracji bożonarodzeniowej w szkole oraz w wykonaniu obrazu na płótnie malarskim przedstawiającego ZSP im. KZL. Inne prace jej autorstwa można podziwiać w „Galerii drugie piętro” w szkole.

Uczennica pomagała również w przygotowaniu materiałów wykorzystywanych przez samorząd szkolnym np. kotyliony na Dzień Niepodległości, gazetki szkolne, plakaty szkolne. W roku szkolnym 2018/2019 uczennica brała udział w całorocznym projekcie polsko-czeskim „Firemki”, podczas którego pogłębiała swoją wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarnej oraz nauczyła się wykonywać nadruki metodą sublimacji.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

 1. Robert Koziarski – w roku szkolny 2018/2019 uczeń II klasy Technikum Stefana Drzewieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Uczeń w roku szkolnym 2018/2019, w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał średnią ocen 4,92 i wzorową ocenę z zachowania. Jest osobą odpowiedzialną i sumienną. Bierze udział w licznych konkursach na etapie szkolnym i powiatowym.

Jest zaangażowany w życie szkoły i klasy. Jest członkiem pocztu flagowego. Godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, chętnie służy pomocą innym i mobilizuje ich do działania.  

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

 1. Adam Karczewski – w roku szkolny 2018/2019 uczeń V klasy Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu,  w sześcioletnim cyklu kształcenia, specjalizacja – akordeon.

Uczeń od początku nauki wyróżnia się wzorową, koleżeńską postawą, pilnością i obowiązkowością. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Chętnie angażuje się w promowanie kultury muzycznej w środowisku lokalnym i poza nim. Osiąga wysokie wyniki nauczania z akordeonu , a także z innych przedmiotów. Od początku nauki w Szkole Muzycznej otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem. Chętnie bierze udział w licznych koncertach i uroczystościach okolicznościowych.

Znaczące występy i osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2018/2019, to:

 1. 10.09.2018 r. - udział w koncercie podczas festynu zorganizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Magdalenek w Trecie w Lubaniu,
 2. 30.09.2018 r. - reprezentant Dolnego Śląska wraz z zespołem „Dziurawe Miechy” podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej w Koszalinie,
 3. 11.10.2018 r. - koncert z zespołem „Dziurawe Miechy” uświetniający uroczyste zakończenie działalności V kadencji Rady Powiatu Lubańskiego,
 4. 28.12.2018 r. – koncert wigilijny dla Rady Miasta w lubańskim ratuszu,
 5. 01-02.05.2019 r. - zdobywca II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Le Mont–Dore we Francji jako najmłodszy uczestnik w kategorii wiekowej 12-15 lat oraz II miejsce w kategorii zespołów jako członek zespołu „Dziurawe Miechy” z Lubania.
 6. 13-14.05.2019 r. - występ podczas Audycji Muzycznych dla Lubańskich szkół i przedszkoli w Szkole Muzycznej.
 7. 25.05.2019 r. - zdobywca II miejsca na X Lubańskim Konkursie Akordeonowym w Lubaniu w kategorii klas V – VI/6 i III- IV/4.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu

 1. Szymon Wolfram – w roku szkolnym 2018/2019 jest uczniem klasy drugiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaniu.

Szymon mimo niepełnosprawności intelektualnej z zaangażowaniem, sumiennie i aktywnie realizuje obowiązek szkolny. Jest uprzejmy i kulturalny, obdarza szacunkiem zarówno nauczycieli, jak i pozostałych pracowników szkoły. Jest opiekuńczy wobec młodszych kolegów i koleżanek. Dba o swój estetyczny wygląd i higienę osobistą, pamięta o stroju galowym, stosownie do okoliczności. Jest kreatywny i aktywny podczas zajęć.

Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły prezentując swoje umiejętności na apelach, przeglądach, konkursach i zawodach sportowych. Uczeń posiada umiejętność twórczego działania i samodzielnego planowania swojej pracy. Chętnie podejmuje zadania plastyczne. Wykazuje się inwencją twórczą oraz pomysłowością. Wszechstronnie realizuje zadania z zakresu papieroplastyki. 

Samodzielnie podejmuje aktywność fizyczną. Poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania ruchowe, motywowany podnosi swoją sprawność w zakresie motoryki dużej. Rozwija własne uzdolnienia sportowe - szczególnie pływackie. Ma wewnętrzną motywację do pracy własnej, ale także zdolność mobilizowania i zachęcania zespołu do wytężonej pracy.

Szymon reprezentuje Ośrodek na szczeblu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.

Rokrocznie uczestniczy w występach w ramach Przeglądu Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych w Lubaniu odgrywając znaczące role.

Dwukrotnie reprezentował SOSW w Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku – w 2017 r. i 2018 r., gdzie zawsze można było liczyć na jego odpowiedzialność i wysoką kulturę osobistą.

W bieżącym roku szkolnym uzyskał VI m – 25 m stylem dowolnym, IV m - 25m stylem grzbietowym oraz IV m w sztafecie 4x25m w X Dolnośląskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych we Wrocławiu.

Otrzymał Nagrodę Starosty za promowanie Powiatu Lubańskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Budżetowa Powiatu Lubańskiego na rok 2019, Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. określiła wysokość Stypendiów Starosty na rok 2019 r. w kwocie 8.000 zł.

Niezbędnik