Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Obozy językowe uczniów z KZL-u

25-02-2019

Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych 3 dziesięcioosobowe grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk uczestniczyły w obozach z języków obcych branżowych, które zorganizowane zostały przez Powiat Lubański w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (10.4.1 RPO WD).

70-godzinne programy obozów zostały zrealizowane w malowniczo położonym hotelu Maria Antonina w Zagórzu Śląskim w przygotowanych do tego celu salach konferencyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny usprawniający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących, nowoczesnych metod nauczania. Zajęcia z języków branżowych były prowadzone w formie intensywnych konwersacji zawodowych. Uczniowie mieli także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas zajęć rekreacyjnych (np. na kręgielni, w czasie wycieczek).

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach pt. „Język niemiecki zawodowy w branży gastronomicznej”. Tematyka obozu obejmowała konwersacje w języku niemieckim, m.in. rozmowy o zawodzie, udzielanie informacji, przedstawianie się, witanie, nazywanie potraw i napojów, nazywanie sprzętu technicznego tj. urządzeń w kuchni, przyjmowanie zamówień, udzielanie informacji przez telefon Młodzież brała udział w animacjach i symulacjach językowych oraz konwersacjach z wykorzystaniem krótkich filmów w języku niemieckim np. „Gotowanie - wieczór filmowy”, a także doskonaliła swoje umiejętności z języka niemieckiego podczas zajęć rekreacyjnych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w zajęciach pt.: ”Język angielski zawodowy w branży logistycznej”, obejmujących szereg inspirujących tematów dotyczących np. systemu zarządzania magazynem, przyjmowania zamówień, sporządzania faktur czy też sposobu załadunku kontenerów. Uczestnicy świetnie bawili się, odgrywając role menadżera, spedytora, specjalisty do spraw obsługi klienta itp.

Uczniowie z 4-letniego technikum informatycznego wzięli udział w obozie językowym pt.: „Język angielski zawodowy w branży informatycznej”. Poznali m.in. angielskie słownictwo branżowe z zakresu systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, układali dialogi, przeprowadzali w języku angielskim symulacje rozmów z klientami, odgrywali scenki sytuacyjne np. pomagali klientowi stworzyć konto e-mail i przede wszystkim intensywnie ćwiczyli umiejętność komunikowania się.

Zajęcia z języków obcych zawodowych z pewnością rozwinęły u uczniów kluczowe sprawności językowe, takie jak czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy technika żywienia, logistyka czy informatyka oraz w życiu codziennym.

Obozy językowe jako jedno z wielu zadań realizowanego projektu pn.: „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” zostały zorganizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Koszty organizacji tj. transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczniów oraz dydaktyki zostały pokryty ze środków projektu. Jak wynika z wypowiedzi uczniów, zarówno miejsce obozów, szereg atrakcji zapewnionych przez organizatora, a także stosowane przez nauczycieli aktywne metody pracy, sprzyjały poznawaniu tajników języków branżowych angielskiego lub niemieckiego oraz zapewniły atrakcyjną formę spędzania czasu podczas zimowych ferii.

Niezbędnik