Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA

11-06-2019

Starosta Lubański informuje, że w lasach na terenie Powiatu Lubańskiego, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obserwuje się osłabienie drzewostanów iglastych.

Przyczyny spowodowane są zmianami klimatycznymi - deficytem wody oraz wysokimi temperaturami. Osłabione drzewa są atakowane przez szkodniki wtórne: kornika drukarza czy rytownika pospolitego w przypadku świerka oraz kornika ostrozębnego czy przypłaszczka granatka w odniesieniu do sosny, pojawiają się również choroby grzybowe.

Podczas lustracji terenowych leśnicy stwierdzają obecność szkodników wtórnych na gruntach leśnych, stanowiących własność prywatną.

W związku z powyższym na podstawie art. 9 i 13 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.), informuję, że w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

1. wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;

2.  zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się  organizmów szkodliwych;

3.  ochrony gleby i wód leśnych.

Ponadto właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat  od usunięcia drzewostanu;

3.  pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik