Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 1/2019 STAROSTY LUBAŃSKIEGO

23-10-2019

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) i § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., nr 62, poz. 560 ) informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu lubańskiego po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na czteroletnią kadencję. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres zgłaszającego, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, uzasadnienie. Zgłoszenia, w formie pisemnej, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik