Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań, ul. Rynek 6, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na wsparcie realizacji zadania pn. pn. „JESIENNY RAJD ROWEROWY
Z KWISĄ LUBAŃ”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 15 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Niezbędnik