Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku wsprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia25.10.2019 r. do 31.10.2019 r.wgodzinach pracy urzędu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 167/2019Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 24.10.2019 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.

Działając na podstawie Uchwały nr 167/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 24 października 2019 roku przeprowadzono w dniach od 25.10.2019 r., do 31.10.2019 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1. na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

2. w biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie wsekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubańwokresie od 25.10.2019 r., do 31.10.2019 roku w godzinach pracy urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik