Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia 3-letniego ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczejw powiecie lubańskim na lata 2021-2023".

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego dotyczącej uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020 - 2024”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 24.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 364/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 listopada 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego dotyczącej uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020 - 2024”.

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 - 2024.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia„POWIATOWEGO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2021-2025”.

Forma konsultacji:
Konsultacje będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 20.01.2021 r. do dnia 27.01.2021r. w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 399/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 stycznia 2021 r.,w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2025”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:
Projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia  „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

Forma konsultacji:
Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 15.04.2021 roku  do dnia 22.04.2021 roku w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 437/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia  „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu

W dniu 20 maja 2021 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Izerskie Stowarzyszenie „AKTYWNI RAZEM” w Świeradowie-Zdroju,  ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadania pn. Wycieczka „Szlakiem Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 2 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

W dniu 28 czerwca 2021 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań,ul. Rynek 6, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadania pn. „JESIENNY RAJD ROWEROWY Z KWISĄ LUBAŃ”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 13 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Niezbędnik