Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 24 września 2020 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Izerskie Stowarzyszenie „AKTYWNI RAZEM” w Świeradowie-Zdroju,  ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na wsparcie realizacji zadania pn. Wycieczka „Szlakiem Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 7 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 23.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 335/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22.10.2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku" 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2024”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 02.11.2020 r. do dnia 09.11.2020 roku.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 345/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30.10.2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2024”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia 3 – letniego "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie lubańskim na lata 2021 – 2023.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 02.11.2020 r. do dnia 09.11.2020 roku.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 344/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia 3 – letniego "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2021 – 2023".

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego z 2021 roku" 

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

Działając na podstawie Uchwały nr 335/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22.10.2020 roku przeprowadzono w dniach od 23.10.2020 r., do 30.10.2020 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 23.10.2020 r., do 30.10.2020. r. w godzinach pracy urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Informacja o wyniku konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji uchwały Rady Powiatu Lubańskiego dotyczący Wieloletniego Programu Wspólpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na lata 2021 - 2024.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia 3-letniego ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczejw powiecie lubańskim na lata 2021-2023".

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego dotyczącej uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020 - 2024”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 24.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 364/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 listopada 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego dotyczącej uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2020 - 2024”.

Niezbędnik